Bilgilendirme

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi’nin (“Zorlu” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre güncel Politika yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel Veri

Amaçlar

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

-       Şirketimiz tarafından sunulan danışma, çocuklu aileler için sunulan bebek puseti, elektronik cihazlarınız için powerbank, tekerlekli sandalye,  emanet dolabı, yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden müşterimiz için vergi iadesi hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması,

-       Ücretsiz wifi hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması,

-       İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi,

-       Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

-       Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi

-       Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

-       Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik Bilgileri

Sağlık Bilgileri

-       Acil durumlarda sağlık hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması,

Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi(iş yeri hekimi)

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

-       Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

Açık rızanın varlığı halinde

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

-       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

-       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun 8. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:

Aktarım Amacı

Aktarılan Taraf

Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınması

Tedarikçilerimize

Hukuki destek alınması

İş ortaklarımıza

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Yetkili kurum ile kuruluşlara

3) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı 

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, mobil uygulamalardan, çağrı merkezinden, e-posta; fiziksel ortamda Zorlu Center içerisinde yukarıda belirtilen araç, eşya veya cihazların sizlere teslimi sırasında başvuru noktalarında doldurulan matbu formlar aracılığı sizlerden ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu'unda yer alan Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.