Bilgilendirme

ZORLU TESİS A.Ş. BAŞVURULARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Zorlu Tesis Anonim Şirketi’nin (“Zorlu” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine www.zorlucenter.com.tr  adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre güncel Politika yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel Veri

Amaçlar

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

-       Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

-       Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

-       Kiralama Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

-       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

-       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun 8. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:

Aktarım Amacı

Aktarılan Taraf

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Yetkili kurum ile kuruluşlara

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, başvuru noktalarında doldurulan matbu formlar aracılığı sizlerden ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu adresinde yer alan Zorlu Tesis A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.