Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 21.08.2020 tarihinde güncellenmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine yönelik Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız aracılığıyla işlenen verilere yönelik sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgilere www.zorlucenter.com.tr/zorlu-yapi-yatirim-a-s/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde Şirket’imiz tarafından:

Üyelik Oluşturulması: Zorlu World mobil uygulamamız aracılığı ile kullanıcı oluşturulması ve kullanıcı profilinin yönetimi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,

Online Hizmetlerimizin Sunumu: Zorlu World kapsamında sunmuş olduğumuz Zorlu Center içerisindeki navigasyon ve kampanyalardan faydalanılması da dahil olmak üzere mobil uygulama üzerinden sunmuş olduğumuz online hizmetlerimizden faydalanılmasının sağlanması amacıyla kimlik bilgileriniz ve onay vermiş olmanız halinde konum bilgileriniz, 

Ücretsiz Wi-Fi Hizmetimizin Sunumu: Zorlu World kapsamında ücretsiz wi-fi hizmetimizden faydalanılması veya ürün gelişiminin sağlanması amacıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve mobil cihaz bilgileriniz,

Mobil Ödeme Hizmetimizin Sunumu: Zorlu Center otoparklarımız için ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla mobil ödeme hizmetimizden faydalanmanız kapsamında kimlik, araç model ve plaka bilgileriniz,

Ticari Faaliyetlerimizin Yürütülmesi: Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve iş süreçlerimizin yürütülmesi ile sunmuş olduğumuz hizmetlerimize yönelik teknik destek ve iletişim desteği verilmesi için gerekli aktivitelerin icrası,

Mobil cihazlarınız vasıtasıyla toplanan kişisel veriler: Online hizmetlerimizin kullanılması sırasında ürün geliştirme ve uygulamalarımızın işlevselliğinin artırılması amacıyla uygulamamızda geçirmiş olduğunuz vakit, internet protokol (IP) adresi, mobil cihaz türü bilgisi ve diğer cihaz belirleyici veriler işlenmektedir.

Rızaya Tabi İşlemeler

Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veriler müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ilgili kişilerin özel fırsat ve kampanyalardan yararlandırılması, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası, Şirket’in kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşterilere bulundukları lokasyonların kampanyalar için takip edilmesi, lokasyon verisi alınması suretiyle navigasyon hizmeti verilmesi ve Şirket bünyesinde gerekli kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve Şirket’in hizmet aldığı üçüncü parti firmalar ile paylaşılabilecektir

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde;

 • Zorlu Center otopark ödemelerinizin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız ödeme kuruluşları
 • Sunmuş olduğumuz online hizmetlerimizin yerine getirilmesi için hizmet aldığımız tedarikçilerimizle,
 • İleti gönderimleri için hizmet aldığı üçüncü kişiler,
 • Mevzuatsal yükümlülüklerimiz kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle

paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler Zorlu World üyelik kaydı oluşturulması sırasında elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirket’in meşru menfaati ve gerekli hallerde açık rıza veri işleme şartına dayalı olarak kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından KVK Başvuru Formu adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.