Bilgilendirme

ZORLU TESİS YÖNETİM A.Ş. KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. (“Şirket”) lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.zorlucenter.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

Kişisel veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

Kamera kaydı

-        Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

-        Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması

-        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıdaki tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, ilgili Bakanlıklar ile hukuki uyuşmazlık olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.     

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.zorlucenter.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ile Şirketimiz’e iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.