Bilgilendirme

ZORLU TESİS YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Zorlu Tesis Yönetimi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

-       Kimlik Bilgisi

-       Taşıt Bilgisi

-       Finansal Bilgiler

-       Sizlere sunmuş olduğumuz otopark hizmetimizden faydalanmanızı sağlanması,

-       Otopark ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

-       Finans işlemlerimizin yerine getirilmesi

-       Operasyonel olarak ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi,

-       Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

-       İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

-       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

-       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde paylaşılabilecektir.

AKTARIM AMACI

AKTARILAN TARAF

HUKUKİ SEBEP

-       Otopark ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

-       Finans işlemlerimizin yerine getirilmesi

Bankalar

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde ve uyuşmazlık halinde

Yetkili kurum ve kuruluşlara

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda otopark araç kayıt formlarınız doldurmanız üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler

 Şirketimiz,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu  web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.