Bilgilendirme

ZORLU TESİS YÖNETİM A.Ş (‘’ZORLU’’) HES KODU SORGULAMA AYDINLATMA METNİ

 

ZORLU TESİS YÖNETİM A.Ş (‘’ZORLU’’)

HES KODU SORGULAMA AYDINLATMA METNİ

 

 

ZORLU TESİS YÖNETİM A.Ş (“ZORLU”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

 

İşbu Aydınlatma Metni, COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına ZORLU tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (“HES”) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

 

KİŞİSEL VERİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

-      HES Kodu(toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet eden ve hastalık riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi)

-      PCR Test Sonucu

-      Aşı Kartı Bilgisi

-      Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında sağlıklı bir iş ortamının sağlanması,

-      Ziyaretçilerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi

-      İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası,

-      İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

-      Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

-      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Toplanması

 

HES Kodu bilginiz, süresiz kod olarak görevli kişiler vasıtası ile sizlerden mobil uygulama, internet aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler

 

 Şirketimiz,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

HES Kodu bilginiz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına,
 • Yasal düzenleyici yükümlülükleri ve talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre http://www.zorlucenter.com.tr/assets/KVK_Basvuru_Formu.pdf  web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.