Bilgilendirme

TS EN ISO 50001 Çalışmaları

Enerji yönetiminde TS EN ISO 50001 standardına geçtik.

Zorlu Center ‘da Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. tarafından yürütülen “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı” kurulum çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yepyeni standartlara geçtik.

İyi bir gelecek ve  sürdürülebilir bir yaşam için enerjinin verimli kullanımını yaşamsal öneme sahip bir konu olarak görüyoruz.

Bu anlayışla enerji yönetimini sistematik bir yaklaşımla gerçekleştirmek üzere TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.

TS EN ISO 50001, altmıştan fazla ülkeden enerji uzmanının bir araya gelerek, uzun yıllar boyunca yapılan tüm enerji verimliliği ve enerji yönetimi çalışmalarının derlemesiyle oluşturulmuştur. TS EN ISO 50001, enerji yönetim sisteminin en temel öğelerini içererek bunu tüm dünyada eş bir anlayışa oturtmayı amaçlamaktadır. Zorlu Center’da bu yönetim sistemi sayesinde enerji maliyetlerimiz düşerken, düşük seviyelerde olan enerji tüketimi kaynaklı olumsuz çevresel etkileri de minimum seviyeye çekeceğiz.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevresel etkilere yönelik endişelerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nın Zorlu Center’da enerji verimliliği kültürünü yaygınlaştırmada önemli bir rehber olacağına inanıyor, bu kültürün geliştirilmesine katkı sağlayacak olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ENERJİ POLİTİKASI

Bu politikanın kapsamı Zorlu Tesis Yönetim A.Ş.’nin faaliyet gerçekleştirdiği Zorlu Center’da bulunan tüm bina ve tesisleri içermektedir. Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde Zorlu Center’da bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. olarak;

Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

Enerjinin dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,

İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,

Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,

Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasından ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz. 

Mesut PEKTAŞ
Zorlu Gayrimenkul Sektör Başkanı