ZORLU YAPI YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, ZORLU TESİS YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                               23 NİSAN BAYRAMI AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Zorlu Tesis Yönetim Anonim Şirketi (“Zorlu Center” veya “Şirket”) tarafından işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine detaylı bilgilere http://www.zorlucenter.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Zorlu Tesis Yönetim Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

 a.) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

*Kişisel verileriniz Kanun’unda belirtilen kişisel veri işleme ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak kapsamında yer alan amaçlarla işlenmektedir:

*Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anmak ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak,

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla Zorlu Center sosyal medya hesaplarında (Facebook, Youtube, Twistter, Instagram)  Zorlu Center’ı etiketleyerek çocukluk fotoğraflarını paylaşan kişilerin bu fotoğraflarının Şirket’imizin sosyal medya hesaplarında repost edilmesi,

*Şirketimizin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 

 b.) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  [Rptus Özel Sağlık Medya İletişim Tas. Ltd. Şti.) paylaşılabilecek olup, bu fotoğraflardan yalnızca bir kaçı Şirketimizin sosyal medya hesaplarında yayımlanabilecektir. 

 

Sosyal medya hesapları üzerinden çocukluk fotoğraflarını Zorlu Center etiketi ve #23nisanyüzyılınbayramı başlığı ile etiketleyen kişiler bu çocukluk fotoğraflarından yalnızca bir kaçının Zorlu Center sosyal medya hesabında yayımlanabileceğini kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 c.) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda elektronik ortamda sosyal medya hesaplarınız üzerinden Zorlu Center’ı etiketleyerek ve #23nisanyüzyılınbayramı başlığı ile paylaşılan fotoğraflar aracılığıyla elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Şirketimizin meşru menfaati ve açık rıza kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

d.) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca http://www.zorlucenter.com.tr/ adresinde yer alan “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.