ZORLU TESİS YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Zorlu Tesis Yönetimi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz Kanun’unda belirtilen kişisel veri işleme ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz sizlere sunmuş olduğumuz otopark hizmetimizden faydalanmanızı sağlanması, otopark ödemelerinin gerçekleştirilmesi, finans işlemlerimizin yerine getirilmesi ile operasyonel olarak ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

b) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz, ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişiler ile paylaşılmaktadır. 

b) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz fiziki ortamda otopark araç kayıt formlarınız doldurmanız vasıtasıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı şekilde toplanmaktadır. 

c) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca  http://www.zorlucenter.com.tr/assets/KVK_Basvuru_Formu.pdf  belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.